Ceny
Všetky uvádzané ceny sú s DPH 20%. Cena poštovného je 2,00€.

Objednávka
Kupujúci objednáva výrobky, alebo služby predávajúceho prostredníctvom internetu e-mailom, osobne, alebo poštou. Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia a odoslania objednávky .

Platba
Kupujúci uhradí objednaný tovar v celom množstve vopred zaplatením faktúry, alebo dobierky, podľa toho čo si zvolí.

Bankové údaje:
Názov banky:        mBank
Názov účtu:           Ján Jenča
Číslo účtu:            520700-4203214840 / 8360
BIC-SWIFT kód:   BREXSKBXXXX
IBAN:                    SK27 8360 5207 0042 0321 4840

alebo PayPal účet:   jan.jenca@centrum.sk

Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete v uvedenej lehote odstúpiť od zmluvy, postupujte nasledovne:

Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky, že žiadate odstúpiť od zmluvy.
Zašlite na našu adresu vlastnoručne podpísanú žiadosť o odstúpenie od zmluvy, kde uvediete aj číslo účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
Ak ste obdržali tovar, je nutné ho odoslať späť na našu adresu fa. Ján Jenča ČSA27, 08001 Prešov , ako doporučený, poistený balík (nie dobierkou )za nasledovných podmienok:
tovar musí byť v nepoškodenom obale
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
zašlite spolu s dokladom o kúpe
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Doručenie tovaru
Doručenie tovaru je uskutočnené spôsobom, aký bol zvolený pri jeho objednávaní. Dodacia doba je štandardne  1 týždeň pri špeciálnom tovare 2-3 týždne, čo bude zákazníkovi oznámené pri objednávke. Ak predajca nedodrží termín má kupujúci nárok na zľavu 1% za každý omeškaný deň.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

 

Záruka, reklamácia, a cena za opravu 
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je minimálne 24 mesiacov. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi v záručnom liste. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a doručiť tovar v pôvodnom balení, nepoškodený, kompletný, s dokladom o kúpe. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť finančné škody, vzniknuté týmto jednaním. Oprávnenie na záruku zaniká pri mechanickom poškodení, nesprávnom používaní alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie produktu, alebo jeho častí pri používaní. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou.
Cena za opravu  sa určí po preskúmaní závady.