Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúcí povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s prepravcom dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku (v ten istý deň, napr. e-mailom, telefonicky). Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.Reklamáciu nie je možné uznať v prípade ak je tovar mechanicky alebo elektricky poškodený (prasknutie, odlomenie, rôzne deformácie, elektrický výboj, …)

Postup reklamácie.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.  V prípade, že nie je možné zabezpečiť opravu týmto spôsobom, zabezpečí opravu výrobca.

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci postup:

Pošlite na kontaktný e-mail uvedený v sekcii “Kontakty” typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo kúpneho dokladu a popis závady.

Do 24 hodín (v pracovnej dobe) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe. Spravidla sa tovar opravy alebo vymení v zákonom stanovenej lehote.